Ταμεία-νοσοκομεία έχουν τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις προς ιδιώτες

Τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νοσοκομεία έχουν τις μεγαλύτερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα, από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τα 9,310 δισ. ευρώ που ανερχόνταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012, το σύνολο.... των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της γενικής κυβέρνησης προς τους ιδιώτες, τα 4,492 δισ. ευρώ, οφείλονταν από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ, 1,79 δισ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους.

Τα υπόλοιπα αφορούν 934 εκατ. ευρώ οφειλές των υπουργείων, 971 εκατ. ευρώ οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 385 εκατ. ευρώ χρέη λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου, ενώ, 738 εκατ. ευρώ ήταν οι υποχρεώσεις του Δημοσίου από επιστροφές φόρων, κυρίως, προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των υποχρεώσεων ανά υπουργείο προκύπτουν τα ακόλουθα:

– 378 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

– 150 εκατ. ευρώ οι οφειλές του υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων.

– 124 εκατ. ευρώ του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

-87 εκατ. ευρώ του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

-59 εκατ. ευρώ του υπουργείου Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

-56. εκατ. ευρώ του υπουργείου Εξωτερικών και

-80 εκατ. ευρώ των λοιπών υπουργείων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ στο τέλος Σεπτεμβρίου ανέρχονταν σε 2,203 δισ. ευρώ και του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων σε 1,384 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα με τις μεγαλύτερες υποχρεώσεις, εμφανίζονται να είναι ο ΕΟΤ (44,8 εκατ. ευρώ), ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (52 εκατ. ευρώ), η ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική (39,7 εκατ. ευρώ), ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (32,8 εκατ. ευρώ), η Εταιρία Θερμικών Λεωφορείων (33,6 εκατ. ευρώ), η ΕΡΓΟΣΕ (17,3 εκατ. ευρώ), Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόσληψης Νοσημάτων (9,7 εκατ. ευρώ), η Εθνική Λυρική Σκηνή (8 εκατ. ευρώ) και η ΔΕΠΑΝΟΜ (9,5 εκατ. ευρώ). Στους φορείς αυτούς αναλογεί πάνω από το 60% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των λοιπών νομικών προσώπων του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, στο σχέδιο αποπληρωμής των υποχρεώσεων αυτών προς τους ιδιώτες, προβλέπεται ότι η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή, θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά αυτή μπορεί να ανατρέπεται μόνο όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οφειλής, όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του Δημοσίου ή υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίων των υπηρεσιών.

Με βάση το σχέδιο, όλοι οι φορείς θα πρέπει να καταρτίσουν, με ευθύνη του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναλυτική κατάσταση με τις οφειλές αυτές, την οποία και θα αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Η αποδέσμευση των πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τον βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις εξασφαλίσεις, ότι δεν δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, τα υπουργεία θα αποστέλλουν, υποχρεωτικά, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα όλες τις πληρωμές που έχουν κάνει για την εξόφληση των υποχρεώσεων των φορέων που εποπτεύουν.

Αναγνώστες