Νέοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για κινητικότητα και διαθεσιμότητα

Αυστηρές εντολές για τη διαχείριση των πιστώσεων που αφορούν σε δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται σε κινητικότητα και διαθεσιμότητα έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σε απόφαση του... αναπληρωτή υπουργού τονίζεται πως η ανακατανομή του προσωπικού του Δημοσίου τομέα (μετατάξεις, μεταφορές, προσωρινές τοποθετήσεις όπου περιλαμβάνονται και αποσπάσεις) λόγω της κινητικότητας στο πλαίσιο του συνολικού υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, της διαθεσιμότητας και των υποχρεωτικών αποχωρήσεων και ισόποσων προσλήψεων, επιφέρει δημοσιονομικές μεταβολές στους προϋπολογισμούς των φορέων αποχώρησης και υποδοχής, μεταξύ των οποίων μετακινείται το προσωπικό. Προκειμένου δε να αντιμετωπιστούν οι μεταβολές αυτές ο κ. Σταϊκούρας ξεκαθαρίζει πως η ανακατανομή του προσωπικού θα πρέπει να συνοδεύεται και από παράλληλη ανακατανομή των πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών της μισθοδοσίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού, που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανακατανομής του προσωπικού του δημοσίου τομέα, στον φορέα υποδοχής θα αντιμετωπισθεί από την πίστωση που θα έχει παρακρατηθεί από το υπουργείο που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση που η προκαλούμενη δαπάνη στο φορέα υποδοχής υπερβαίνει τη δαπάνη μισθοδοσίας στον φορέα προέλευσης, τότε ο φορέας υποδοχής θα πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυψη της επιπλέον δαπάνης από άλλες πιστώσεις ελαστικού χαρακτήρα του προϋπολογισμού του τόσο για το τρέχον όσο και για τα επόμενα έτη.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του μετακινούμενου προσωπικού (λόγω μετάταξης, απόσπασης κ.λπ.) δύναται να καλυφθεί και με μείωση της επιχορήγησης του νομικού προσώπου προέλευσης από τις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του εποπτεύοντος υπουργείου. Μάλιστα, όπως σημειώνεται, περιπτώσεις ανακατανομής προσωπικού δεν θα ολοκληρώνονται, εφόσον δεν επαρκεί το διαθέσιμο υπόλοιπο για τη μεταφορά πιστώσεων από τους σχετικούς κωδικούς του υπουργείου Οικονομικών, στους οποίους έχει γίνει η παρακράτηση.

Αναγνώστες