Πόσο μειώνονται τα πρόστιμα για μη υποβολή δηλώσεων

Λιγότερες «θετικές εκπλήξεις» από όσες αναμένονταν και σχεδίαζε το υπουργείο Οικονομικών – καθώς μερικά ευνοϊκά μέτρα όπως πχ για τα αυτοκίνητα μπορεί να αναβληθούν για λίγες ημέρες ή εβδομάδες – φαίνεται πως κρύβει το μίνι-φορολογικό νομοσχέδιο που σχεδιάζει να ενσωματώσει η κυβέρνηση στο...
πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει πιθανότατα αύριο στη Βουλή.

Το προσχέδιο πάντως που ήρθε στο φως της δημοσιότητος,  προβλέπει δραστική μείωση των προστίμων της εφορίας, μαζικούς συμψηφισμούς χρεών ιδιωτών με χρέη του δημοσίου, αλλά και μεγαλύτερους φραγμούς στις κατασχέσεις για χρέη στην εφορία.

Συγκεκριμένα προβλέπει:

1.   Μείωση στα πρόστιμα:

Με ειδική διάταξη μειώνονται τα πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (άρθρο 54 ν.4174/2013), στα 100 ευρώ, 250 ευρώ και 500 ευρώ. Τα πρόστιμα θα αφορούν μόνο τις αρχικές δηλώσεις για τους μικρομεσαίους.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι:
– Το πρόστιμο 1.000 ευρώ, αντικαθίστανται από πρόστιμο 250 ευρώ, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.  
– Το πρόστιμο των 2.500 ευρώ, αντικαθίστανται από πρόστιμο 500 ευρώ, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.
– Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα αυτά, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
Ωστόσο  «σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου».
2.   Φρένο στις κατασχέσεις

Tέλος οι κατασχέσεις για χρέη κάτω από 500 ευρώ στο δημόσιο. Με διάταξη που προωθείται στο υπό διαμόρφωση φορολογικό νομοσχέδιο, ορίζεται επίσης ακατάσχετο στα 1.500 ευρώ ανά δικαιούχο και ανά τράπεζα.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:
– Αμελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση τους.

– Δεν επιβάλλεται κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ.

– Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4  αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται μετά από αίτηση τους.

– Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Ωστόσο για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Η εφορία θα ελέγξει τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης.

– Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου. 

3.   Τι συμψηφίζεται και πότε για χρέη στο δημόσιο

Νέα ήθη και δεδομένα στους συμψηφισμούς για χρέη μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου, φέρνει το υπό διαμόρφωση πολυνομοσχέδιο. Συγκεκριμένα προβλέπονται τρεις κατηγορίες συμψηφισμών χρεών:

α. Συμψηφισμός επιστροφών φόρου με χρέη από ασφαλιστικές εισφορές:

Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου Προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

β. Συμψηφισμός με ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές με το δημόσιο:

Ο αναλογούν Φόρος Προστιθέμενης Αξίας σε βέβαιη και προσδιορισμένη απαίτηση επί εμπορικών συναλλαγών κατά του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ίδιο φορολογικό στοιχείο με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. Ο συμψηφισμός διενεργείται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά, με την καταχώριση του σχετικού παραστατικού στοιχείου από τον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, το οποίο διασταυρώνεται με τα καταχωρημένα από τον εκδότη του φορολογικού στοιχείου δεδομένα στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή εφόσον μεσολαβήσει έγγραφη αποδοχή του συμψηφισμού από πλευράς του φορολογούμενου

Κατά την εκκαθάριση της κύριας απαίτησης του δικαιούχου, ο οικείος φορέας καταβάλλει μόνο το ποσό της καθαρής αξίας του τιμολογίου. Σε περίπτωση που η δαπάνη κριθεί μη νόμιμη ή/και μη κανονική ο φορέας δεν διατηρεί απαίτηση έναντι του Δημοσίου για επιστροφή Φ.Π.Α. και αναζητά το ποσό του Φ.Π.Α. που κατέβαλε από τον ιδιώτη/κομιστή του τιμολογίου, κατά τις οικείες διατάξεις.

γ.  Συμψηφισμοί για προμηθευτές ΕΟΠΥΥ

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συμψηφίζει ποσά με ισόποση οφειλή εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου έτους προς ιδιώτες παρόχους για την παροχή από αυτούς προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπηρεσιών υγείας. Ο οριστικός και τελικός συμψηφισμός γίνεται μεταξύ επιστρεφόμενων ποσών από τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και εκκαθαρισμένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Μειώσεις και απαλλαγές στα εισαγόμενα ΙΧ 
Την παλαιότητα των αυτοκινήτων που εισάγονται από την ΕΕ, για τα χρόνια που κυκλοφορούσαν στο εξωτερικό, ώστε να μη φορολογούνται σαν να ήταν καινούργια  από τη στιγμή που μπήκαν στη χώρα μας, αναγνωρίζει τώρα το υπουργείο Οικονομικών. Αν και δεν υπάρχει άλλη ρύθμιση για τα ΙΧ που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, με ειδική διάταξη που αναμένεται να περιληφθεί στο υπό κατάθεση πολυνομοσχέδιο, θα ορίζεται ότι:

–  Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για τα εισαγόμενα από χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταχειρισμένα ΙΧ αυτοκίνητα, καθώς η παλαιότητα των συγκεκριμένων οχημάτων θα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε. και όχι στην Ελλάδα.
– Μειώνεται σημαντικά ή καταργείται πλήρως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για χιλιάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα άνω των 1.928 κυβικών εκατοστών τα οποία έχουν εισαχθεί στη χώρα μας από την Ε.Ε., καθώς η παλαιότητα των συγκεκριμένων οχημάτων θα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ε.Ε. και όχι στην Ελλάδα.
– Απαλλάσσονται από την παράλογη υποχρέωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας τα οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και τα οποία πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών και να εξαχθούν.

Αναγνώστες