Πρόστιμα, ύψους 373.000 ευρώ από το ΥΠΕΚΑ σε επιχειρήσεις που μολύνουν το περιβάλλον!

Απόφαση για την επιβολή προστίμων, συνολικού ύψους 373.450 ευρώ, σε 12 μονάδες για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υπέγραψε έπειτα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο ειδικός γραμματέας Υδάτων, δρ. Κωνσταντίνος Τριάντης...

Μεταξύ των μονάδων περιλαμβάνονται επιχείρηση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), επιχείρηση σκραπ, επιχείρηση συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, επιχείρηση ανακύκλωσης, υγειονομική μονάδα, επιχείρηση οικοδομικών υλικών, βιομηχανία αλουμινίου, κεραμοποιία, δήμος (ΟΤΑ), δύο χειροτροφικές επιχειρήσεις και μία κονσερβοποιία.

Όπως έγινε γνωστό από το ΥΠΕΚΑ, τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, αστικών και άλλων αποβλήτων, υπερβάσεις τιμών εκπομπών, παράνομη διάνοιξη δρόμου και μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Αναγνώστες