ΕΥΔΑΠ: Ευνοϊκά μέτρα τιμολόγησης του νερού για ευαίσθητες ομάδες

Παράταση για έναν ακόμη χρόνο έδωσε η ΕΥΔΑΠ στα ευνοϊκά μέτρα της τιμολόγησης του νερού για ασθενείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες οικογένειες και υπερήλικες...

Συγκεκριμένα, για τους πολύτεκνους προβλέπεται:

Για τετραμελείς (μονογονεϊκή με τρία παιδιά) έως εξαμελείς οικογένειες, έκπτωση 10%.
Για επταμελείς και οκταμελείς οικογένειες, έκπτωση 35%.
Για ενιαμελείς έως δεκατριμελείς οικογένειες, έκπτωση 60%.

Η έκπτωση χορηγείται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται προσέλευση του ενδιαφερόμενου σε Περιφερειακό Κέντρο.

Όσον αφορά τους υπερήλικες προβλέπεται έκπτωση 30% ετησίως στους λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης εφόσον:
Είναι άνω των 75 ετών και ζουν μόνοι (δεν φιλοξενούνται).
Έχουν εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 8.000 ευρώ ετησίως.
Ο ετήσιος λογαριασμός ύδρευσης- αποχέτευσης δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Για τη χορήγηση της έκπτωσης, οι νέοι ενδιαφερόμενοι (ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους) απαιτείται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ με τα εξής δικαιολογητικά: Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατήριο εν ισχύ) και πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα δεν απαιτείται η εκ νέου υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών.

Η ισχύς του νέου κοινωνικού προγράμματος θα έχει διάρκεια μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015.


Αναγνώστες